Uitbreiding technische open standaard voor woningcorporaties: VERA 2.0

Veenendaal, 8 oktober 2013 – Stichting VERA heeft in samenwerking met de belangrijkste leveranciers uit de corporatiesector de bestaande VERA-standaard uitgebreid. VERA 2.0 is de standaard voor het uitwisselen van gegevens tussen applicaties binnen woningcorporaties, maar ook voor uitwisseling met marktpartijen. De open standaard is algemeen beschikbaar en bevordert kennisdeling en leveranciersonafhankelijk werken.

Nieuwe functionaliteit

VERA 2.0 geeft extra aandacht aan de toepasbaarheid en continuïteit van de VERA-standaard. De grootste veranderingen ten opzichte van versie 1.0 zijn de toevoeging van technische uitwerkingen in de vorm van schema’s voor koppelvlakken. Een groot aantal koppelvlakken is tot in detail uitgewerkt. Ook is een methodiek opgesteld om kengetallen uit te werken, aansluitend op CORA, en zijn de eerste stappen gezet tot standaardisatie van de samenstelling van kengetallen en de gegevensuitwisseling ten behoeve van kengetallen. Daarnaast is het onderhoud en beheer van de VERA-standaard verder uitgewerkt. VERA heeft door de invulling van de techniek en het hergebruik van bestaande standaarden een groei in inhoud doorgemaakt, waardoor een uniforme standaard is ontstaan en de toepasbaarheid is verhoogd. Aan de procesmatige en organisatorische kant is de relatie tot CORA nu concreter en de richting voor de toekomstige ontwikkeling en het (versie)beheer van de standaard vaster omlijnd.

Waarom VERA 2.0?

VERA 2.0 levert een bijdrage aan de standaardisering, complexiteitsreductie en transparantie van gegevensuitwisseling tussen applicaties binnen de woningcorporatiebranche. Met VERA 2.0 is het mogelijk om verschillende systemen met elkaar te laten communiceren en interacteren via webservices. De standaard is toe te passen op koppelingen tussen verschillende technologieën van verschillende leveranciers en is daarmee applicatie-onafhankelijk.

“Zo logisch als ‘architectuur’ voor de bouw van woningen is voor de corporatiesector, zo nieuw is het gebruik van referentiearchitecturen voor ontwikkeling en optimalisatie van de bedrijfsvoering”, aldus Jan Fock, informatiemanager bij Vestia. “Juist in een tijd waarin de druk op efficiënt produceren toeneemt, hebben referentie-architecturen een belangrijke rol in het hergebruiken van kennis. Ik ben dan ook enorm trots op het resultaat dat we hebben behaald. Naast het opstellen van een standaard is de daardoor ontstane samenwerking, zowel tussen leveranciers onderling als met corporaties, van groot belang voor de kennisuitwisseling. Niemand twijfelt aan de noodzaak van dit soort standaarden, het gaat erom dat we ze toepassen.” Ben Pluijmers, Directeur Strategie & Portefeuillemanagement bij Havensteder in Rotterdam: “Geaccepteerde standaarden die het communiceren tussen partijen vergemakkelijken, zijn van nauwelijks te onderschatten belang voor innovaties. Ik denk dan bijvoorbeeld aan Ketenintegratie, waar het gebruik van BIM door alle betrokken partijen nog voor een enorme sprong voorwaarts kan zorgen.”

De Stichting VERA

De Stichting VERA zorgt ervoor dat de standaard actueel blijft door deze continu aan te passen aan ontwikkelingen in de markt. De standaard is voor iedereen toegankelijk. De Stichting werkt aan certificering voor leveranciers die producten leveren conform de VERA-standaard.