De Nederlandse Algemene Keuringsdienst

De NAK waarborgt kwaliteit gewassen met toekomstbestendige mobiele apps

Nederland, als de tweede grootste landbouwexporteur wereldwijd, staat bekend om zijn hoogwaardige producten. Dit wordt gewaarborgd door strenge eisen en uitgebreide controles, onder meer uitgevoerd door de Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK).

Uitdaging

Keurmeesters de mogelijkheid bieden om via een smartphone hun werkzaamheden te registreren.

Doelgoep

De keurmeesters van de Nederlandse Algemene Keuringsdienst.

Resultaat

Twee gebruiksvriendelijke apps die zijn ontwikkeld met de Xamarin-technologie.

Registraties via smartphone

De NAK voert keuringen uit voor pootgoed en zaaizaad van landbouwgewassen. Info Support ontwikkelde twee mobiele applicaties, zodat de keurmeesters van de NAK op locatie snel en betrouwbaar hun data kunnen verwerken. Ter plaatse voeren zij hun werkzaamheden uit zoals keuringen en monsterafnames. Voorheen registreerde men dit via een tablet, maar toen deze aan vervanging toe was, gaf men de voorkeur aan een smartphone voor registraties in het veld en een laptop voor overige administratieve werkzaamheden. Een aantal applicaties die men in het veld nodig had, draaide echter niet op de telefoon.

Crossplatformtechnologie

Als oplossing besloot de NAK deze te vervangen voor nieuwe applicaties die wel geschikt waren voor de mobiele telefoon. Daarbij zette het in op crossplatformtechnologie, zodat er niet voor verschillende mobiele besturingssystemen een afzonderlijke app hoeft te worden ontwikkeld en onderhouden. Dit met het oog op de toekomst, de NAK wilde een technologie kiezen die ook voor nieuwe apps ingezet zou kunnen worden, die ook op andere besturingssystemen moeten kunnen draaien.

Voor de technische realisatie van de mobiele applicaties schakelde de NAK Info Support in. Naast dat de nieuwe mobiele applicaties crossplatform moest worden ontwikkeld, waren er nog een aantal andere belangrijke eisen. Zo moesten beide apps met de backend systemen van de NAK kunnen communiceren middels een API.
En moesten de apps ook nog eens snel, maar betrouwbaar, worden gerealiseerd, vanwege de uitfasering van de tablet. Op basis van deze requirements en een grondige analyse van de huidige applicaties heeft Info Support een projectvoorstel gedaan. Daarin stond een uitwerking van de nieuwe architectuur, de technologische keuzes en de way of working voor dit project. Vervolgens is een high performance team op agile wijze aan de slag gegaan met de realisatie.

Flexibiliteit om zonder hoge kosten te switchen

De apps zijn ontwikkeld met de Xamarin-technologie, een crossplatformomgeving gebaseerd op het Microsoft .NET framework. “Op verzoek van de klant hebben we dit gedaan voor de iPhone, omdat dit device door buitendienstmedewerkers van de NAK wordt gebruikt”, aldus Yorick Bouma, project lead bij Info Support. “Het voordeel is dat de businesslogica en communicatie met de API van de NAK maar op één plek worden geschreven. Deze logica wordt nu gebruikt voor de iPhone, maar kan in de toekomst snel en gemakkelijk worden doorgezet naar een tweede of derde besturingssysteem.

Zo is de NAK niet afhankelijk van een bepaald systeem en is er meer flexibiliteit om zonder al te hoge kosten te switchen. Ook wordt onderhoud en doorontwikkeling een stuk makkelijker”.

Mobiele apps die via het backendsysteem communiceren via een API

Info Support ontwikkelde de mobiele apps zo dat deze met de backendsystemen van de NAK communiceren via een API. Bouma: “Dit maakt het voor de klant in de toekomst gemakkelijker om aanpassingen te doen aan de achterliggende systemen of deze zelfs in zijn geheel te vervangen.” Daarnaast was offline werken een harde eis, de keurmeesters zijn vaak op locaties met geen of slechte verbinding en moeten dan toch hun werk kunnen doen.De app haalt alle relevante data op en houdt vervolgens alle wijzigingen bij. Hierdoor kunnen keurmeesters ook als er geen verbinding is, door blijven werken. Wanneer er weer verbinding is vindt de synchronisatie plaats met het backendsysteem van de NAK”.

Iedereen was zeer nauw betrokken in het hele proces, wat twee mooie apps heeft opgeleverd die zo goed aansloten dat ook de ingebruikname, inclusief online instructie meetings, heel soepel is verlopen.
Patricia Ramdin, technical lead van de NAK

Goede samenwerking, ondanks coronalockdown

Patricia Ramdin, technical lead van de NAK kijkt met een goed gevoel terug op de samenwerking met Info Support: “De ontwikkeling van deze apps was een bijzonder project, gestart ten tijde van de eerste coronalockdown. Samen in één projectruimte ging niet, toch bleek de samenwerking heel goed te verlopen en dat met een team dat bestond uit key users en ontwikkelaars van de NAK en ontwikkelaars van Info Support, die elkaar zelfs nu nog nooit in levende lijve hebben ontmoet. De ontwikkelaars van de NAK die de bouw van het backendsysteem en de API verzorgden moesten steeds net voor blijven op de app ontwikkelaars van Info Support. Dit gebeurde steeds in korte iteraties waardoor de key users de opgeleverde blokken al snel konden zien en testen. Hun feedback kon dan meteen in volgende iteraties worden meegenomen.”