Cloudadoptie: maak effectiever gebruik van clouddiensten met het Cloud Maturity Model

De cloud belooft organisaties schaalbaarheid, flexibiliteit en kostenefficiëntie, maar in de praktijk blijkt dat niet altijd zo makkelijk te bereiken. Hogere rekeningen dan verwacht, zorgen om beveiliging en worstelingen met compliance-vraagstukken. Herkenbaar?

Info Support heeft een Cloud Maturity Model ontwikkeld dat de basis kan zijn voor organisaties om weer in control te komen van hun cloudomgeving. Het model biedt een helder overzicht van je positie binnen het spectrum van cloudadoptie, waardoor het inzicht geeft in eventuele zwakke punten en onderdelen die je kan verbeteren.

Startpunt van een effectieve cloudstrategie

Je begint met het gestructureerd in kaart brengen van de huidige situatie. In hoeverre is cloudtechnologie geïntegreerd in de bedrijfsvoering? Vervolgens biedt het model handvatten om aan de hand van meetbare doelen gerichte verbeteringen door te voeren en de cloudstrategie naar een hoger niveau te tillen. Door inzicht te verkrijgen in de huidige positie en de gewenste groeirichting, kun je als organisatie prioriteiten stellen en je gericht focussen op de veranderingen met de meeste impact. Het uiteindelijke doel van dit model is dus om organisaties te helpen met het effectiever gebruikmaken van clouddiensten.

De vijf niveaus en zes dimensies van het Cloud Maturity Model

Het Info Support Cloud Maturity Model onderscheidt vijf niveaus en zes dimensies om de huidige volwassenheid van cloudadoptie te meten. Hoewel de vijf niveaus opbouwend zijn, betekent dit niet dat elke organisatie het hoogste niveau als doel moet stellen. Het is belangrijk om per dimensie van het model te bepalen welk niveau het beste past bij de behoeften en ambities van jouw organisatie en waarde toevoegt.

Hoe scoor je de niveaus?

Het gaat niet om het simpelweg doorlopen van de vijf niveaus. Door per niveau en dimensie te beoordelen waar je als organisatie staat qua volwassenheid en vervolgens te bepalen waar je naar toe wilt, kan de route worden bepaald die de organisatie moet doorlopen.

Door het model gefaseerd te doorlopen, geef je medewerkers de tijd om mee te groeien. Opleiding en training zijn hierbij essentieel. Ook moet er ruimte zijn voor inbreng van medewerkers, zodat zij zich gehoord voelen. Uiteindelijk is een cultuurverandering onlosmakelijk verbonden met een grotere mate van cloudadoptie.

Hieronder vind je de vijf niveaus met een korte toelichting per niveau.

Adhoc

Op het Adhoc-niveau begin je als organisatie op een informele en ongestructureerde wijze te experimenteren met clouddiensten. De adoptie van de cloud is sporadisch en wordt gedreven door individuele teams of afdelingen zonder een gecentraliseerde strategie. Er is beperkte coördinatie of standaardisatie in het gebruik van de cloud, en de organisatie is nog volop bezig met het verkennen van de mogelijkheden van cloud computing.

Opportunistic

Op het Opportunistic-niveau erken je als organisatie het potentieel van de cloud. De adoptie van de cloud wordt aangestuurd door de herkenning van kansen en specifieke gebruiksscenario’s. De organisatie start met het standaardiseren van bepaalde cloudpatronen en -processen, maar de algehele adoptie is nog steeds gedecentraliseerd en er ontbreekt een samenhangende strategie.

Systematic

Kenmerkend voor het Systematic-niveau is de gestructureerde en georganiseerde aanpak van cloudtechnologieën. Er worden processen geïmplementeerd voor het inzetten van clouddiensten, waarbij een duidelijke toename in standaardisatie en automatisering te zien is. Ook wordt monitoring ingevoerd om het beheer van cloudoplossingen te optimaliseren. De ontwikkeling van applicaties richt zich meer op cloud native-principes, met een voorkeur voor het gebruik van Platform as a Service (PaaS)-diensten in de cloud, in plaats van de traditionele ‘lift-and-shift’-aanpak van virtuele machines (VM’s).

Integrated

Op het Integrated-niveau heeft de organisatie een hoge mate van cloudvolwassenheid bereikt. Cloudadoptie is volledig geïntegreerd in de algehele IT-strategie en bedrijfsvoering van de organisatie. Er is een gecentraliseerd bestuursmodel voor cloud services, met gestandaardiseerde processen, beleid en hulpmiddelen. De organisatie streeft actief naar het optimaliseren van het gebruik van de cloud om de efficiëntie en effectiviteit te verbeteren.

Optimized

Kenmerkend voor het Optimized-niveau is dat je als organisatie voortdurend bezig bent met het optimaliseren van je clouddiensten en het maximaliseren van de waarde die uit deze diensten wordt gehaald. De inspanningen richten zich op het verbeteren van de prestaties, het optimaliseren van kosten, het verhogen van de schaalbaarheid en het versterken van de beveiliging.

De processen van cloudadoptie en -beheer worden regelmatig geëvalueerd en verfijnd. De organisatie implementeert best practices en integreert nieuwe technologieën om innovatie te stimuleren en een competitief voordeel te behalen.

Hieronder vind je de zes dimensies met een korte uitleg per dimensie.

Strategie & planning

Deze dimensie beoordeelt de cloudstrategie van de organisatie, planningsprocessen en afstemming met de bedrijfsdoelstellingen. Denk hierbij aan een roadmap voor de adoptie van de cloud, inclusief de plannen om de cloud als enabler te gebruiken, de time-to-market te verkorten en afstemming op de bedrijfsdoelstellingen te bereiken.

Architectuur & design

Deze dimensie onderzoekt de benadering van de organisatie bij het ontwerpen van cloud-architecturen die rekening houden met niet-functionele vereisten, zoals beschikbaarheid, schaalbaarheid, connectiviteit en beveiliging. Het bekijkt ook hoe de organisatie omgaat met crosscutting concerns, zoals authenticatie, autorisatie, logging, monitoring en auditing.

Technologie & infrastructuur

Deze dimensie richt zich op de technologiestack en infrastructuurcomponenten die nodig zijn voor cloudadoptie. Het beoordeelt hoe een organisatie te werk gaat bij de selectie van een cloudplatform, het ontwerpen en inrichten van de infrastructuur zoals netwerken, computercapaciteit en welke hostingmodellen (IaaS/PaaS/Saas) worden toegepast.

Security

Deze dimensie beoordeelt hoe de organisatie omgaat met het definiëren van cloudbeveiligingsmaatregelen, gegevensbescherming en toegangscontroles. Het gaat hierbij o.a. om het classificeren van gegevens en het vaststellen van hoe deze op adequate en controleerbare wijze beveiligd kunnen worden. Wet en regelgeving speelt ook, afhankelijk van de sector, in meer of mindere mate een belangrijke rol.

Governance & compliance

Deze dimensie richt zich op governance practices en -kaders met betrekking tot cloudadoptie. De organisatie moet een cloud governancebeleid opstellen en handhaven, en cloud governanceprocessen implementeren. Door deze practices en kaders te beoordelen, kan de dimensie helpen om ervoor te zorgen dat de organisatie cloudtechnologie op een veilige, conforme en kosteneffectieve manier kan adopteren.

People, skills & cultuur

Deze dimensie evalueert of de organisatie zelf gereed is voor succesvolle cloudadoptie. Dit omvat de beoordeling van vaardigheden, competenties en cultuur die nodig zijn voor cloudoplossingen. Ook wordt gekeken naar de bereidheid van de organisatie om veranderingen te omarmen en training en ontwikkeling te bieden aan werknemers. Verder wordt de capaciteit van de organisatie om een op cloud gerichte cultuur te bevorderen overwogen, evenals de duidelijke visie op hoe cloudtechnologie kan helpen bij het bereiken van langetermijndoelstellingen.

Fasen Info Support Cloud Maturity Model

Overzicht model

Regelmatige metingen

Aan de hand van het Cloud Maturity Model kan je een cloudadoptieplan formuleren dat doorlopen dient te worden om de organisatie naar het gewenste niveau te brengen. Afhankelijk van de tijdslijnen en mijlpalen zou op gezette momenten getoetst moeten worden of het volwassenheidsniveau bereikt is dat voor dat moment gepland is. Zo biedt het Cloud Maturity Model een kompas om gericht en realistisch te werken aan volwassenheid van de cloudstrategie.

We brengen graag je huidige niveau van cloudadoptie in kaart door middel van een Cloud Maturity-scan. Natuurlijk adviseren we je ook graag over hoe je de cloudambities van de organisatie concreet vertaalt naar een realistische roadmap.

Ook interessant