Info Support Research Center waardevolle bron van innovatie en kennisdeling

De huidige wereld kenmerkt zich door de ongekende snelheid van technologische vooruitgang en innovatie. Hierdoor staan bedrijven voortdurend voor nieuwe uitdagingen. Met uiteenlopende expertises en strategische samenwerkingen speelt het Info Support Research Center een waardevolle rol in de aanpak van deze uitdagingen. Hier wordt onderzoek gedaan naar de technologische uitdagingen waar bedrijven uit verschillende sectoren tegenwoordig mee te maken hebben – of mee te maken gaan krijgen.

Een brug tussen bedrijven en het academische veld

Het Research Center heeft twee fundamentele doelen: het bijhouden van de nieuwste ontwikkelingen en het verbeteren van huidige processen en systemen. Binnen het Research Center staan twee vakgebieden centraal: Artificial Intelligence en Software & Architecture. Binnen deze vakgebieden worden specifieke onderwerpen onderzocht, afhankelijk van de uitdagingen die in de markt spelen.

Het Research Center slaat een brug tussen bedrijven en het academische veld, om zo nieuwe uitdagingen op fundamenteel vlak te onderzoeken. Er wordt nauw samengewerkt met universiteiten en hogescholen, wat leidt tot innovatieve, op wetenschap gebaseerde oplossingen. Het Research Center publiceert regelmatig onderzoeksrapporten om de nieuwste bevindingen te delen.

Software & Architecture-lab

Het Software & Architecture-lab, gericht op het verbeteren van softwareontwikkeling en architectuur, doet momenteel onderzoek naar microservices-architecturen, multi-paradigm programmeren, en cloud-gerelateerde vraagstukken. Uit de onderzoeksresultaten worden fundamentele conclusies getrokken, en worden soms onverwachts andere zaken ontdekt. Deze nieuwe bevindingen zijn natuurlijk meer dan welkom. De experts gaan actief op zoek naar nieuwe ideeën én proberen deze uit. Vervolgens worden de conclusies in de praktijk gebracht. Zo worden niet alleen de softwareontwikkelaars, maar profiteert de eindklant er ook van.

Artificial Intelligence (AI)-Lab

Het AI-lab is gericht op de ontwikkeling en toepassing van geavanceerde AI-technologieën. Hier wordt onderzoek gedaan naar bestaande en nieuwe AI-modellen, en de manier waarop deze geïmplementeerd kunnen worden bij bedrijven. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van AI-modellen in beslisondersteuningssystemen. Zo wordt er momenteel onderzoek gedaan naar AI-modellen die ook kunnen beargumenteren waarom welke beslissingen worden genomen. Hierdoor worden algoritmes transparanter en kan je potentiële AI-bias tegengaan. Daarnaast houdt het AI-lab zich ook bezig met natuurlijke taalverwerking (NLP) in het Nederlands en het gebruik van geavanceerde Machine Learning.

Met het oog op de technologische ontwikkelingen en de nieuwe uitdagingen die deze met zich meebrengen, is het Research Center van Info Support een waardevolle bron van innovatie en kennisdeling.